Polityka prywatności


Część – I Zakres Polityki Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest: Publiczne Przedszkole Małego Kopernika, 02-743 Warszawa, ul. Batuty 7B
 2. Celem wprowadzenia Polityki Prywatności jest chęć upowszechnienie odpowiedzialnego podejścia Administratora danych do obowiązków nałożonych na niego ogólnym rozporządzeniem RODO w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym zainteresowaniem na kierunku przeciwdziałania naruszeniom mogącym wpływać w jakikolwiek sposób na prywatność osób mających z nami kontakt biznesowy w formie stałej lub jednorazowego zdarzenia.

 Część – II  Przetwarzanie danych osobowych w placówce

 1. W ramach prowadzonej działalności nie przetwarzamy danych osobowych naszych małych podopiecznych, ani ich rodziców i opiekunów prawnych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
 2. Do wytwarzania dokumentów w postaci tradycyjnej używamy wprawdzie komputerowych stanowisk, ale jako narzędzi wypełnienia formularza elektronicznego, a ich finalna postać w formie tradycyjnej ( papierowej) jest przechowywana w szafie w zabezpieczonej zamkiem dedykowanym o podwyższonej strukturze bezpieczeństwa. Szafa stoi w pierwszej strefie bezpieczeństwa o ograniczonym zakresie pracowników dopuszczonych do dostępu do danych osobowych.

Część – III  Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w zakresie jedynie niezbędnym dla dookreślonych celów działania placówki. Są nimi :
  • Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy stron na zapewnienie usługi (proces opieki, wychowania i nauczania dziecka w placówce przedszkolnej) – ( podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, a w szczególności w zakresie rachunkowości, wystawiania faktur i dokumentów księgowych (podstawa prawna 6 ust. 1 lit. c RODO )
  • Prowadzenie działań marketingowych i komunikacji z wykorzystaniem podstawowych kanałów teleinformatycznych ( telefon, mail, komunikator internetowy) w kontaktach z rodzicami i opiekunami prawnymi naszych podopiecznych.
  • W zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów naszych milusińskich ( art. 6 ust. 1 lit. d RODO) – uzasadniony interes osoby ) lub innych osób fizycznych ( podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. d RODO ), uzasadniony interes publiczny.
  • Ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych ( podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. RODO) uzasadniony interes administratora,
  • Na potrzeby wewnętrznej administracji placówki i zarządzania procesami wewnętrznymi ( podstaw prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO ) uzasadniony interes publiczny,

Część – IV   Zgłaszanie sprzeciwu

 1. Przysługuje Tobie prawo do zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych opartych o art.6 ust.1 lit.f , w tym na profilowanie.

Część – V   Przekazywanie danych

 1. Przekazywanie danych następuje jedynie podczas naszej działalności statutowej do organów państwa i samorządowych jednostek organizacyjnych
 2. Przekazujemy do podmiotów, które realizują dla nas obsługę procesów przetwarzania w zakresie księgowości, wnoszenia opłat finansowych
 3. Nie przekazujemy i nie udostępniamy danych osobowych firmą marketingowym

Część – VI   Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE

 1. Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej.

Część – VII   Retencja danych osobowych

 1. Przetwarzamy dane osobowe jedynie do czasu niezbędnego dla celu, który wymagał ich posiadania. Prowadzimy nadzór nad zarządzanym zasobem danych osobowych prowadząc nadzór nad zasadnością czasu retencji danych osobowych w dokumentacji i plikach systemów teleinformatycznych zgodnie z wprowadzona procedurą.
 2. Przechowywanie danych osobowych dłużej niż wynika to z prawnie uzasadnionego celu może zachodzić jedynie w przypadku wystąpienia roszczeń odszkodowawczych lub innych postępowań sądowych.

Część – IV  Twoje Prawa  w zakresie prowadzonego przetwarzania danych osobowych

 1. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych na przetwarzanych w naszej placówce. Zgłoszenie o dostęp do danych możesz zrobić na wiele sposobów : – osobiście w formie tradycyjnej, wysyłając do nas sprzeciw przez operatora pocztowego lub elektronicznie z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej, ale wówczas swój sprzeciw powinieneś podpisać podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym byśmy mogli zidentyfikować Twoja tożsamość.
 2. Masz więcej praw, które zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO pozwalają Ci panować nad zbiorem danych które my i inne podmioty przetwarzają:
  • Prawo do sprostowania i usunięcia danych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do zaniechania przetwarzania w oparciu o profilowanie danych
  • Prawo do zaniechania stosowania automatyzowanej decyzji
  • Jeśli chcesz więcej wiedzieć na temat przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@cdkp.pl , który wyjaśni Ci poszczególne użycie tych praw, siłę ich mechanizmów i osiągany skutek.
 3. Jeśli z jakiś przyczyn nie satysfakcjonuje Cię odpowiedź na Twoje pytanie udzielona przez ADO lub IOD-e placówki , to przysługuje Ci prawo wniesienia sprawy bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub bezpośrednio przed sądem

Część- IV  Zmiany postanowień zawarte w Polityce Prywatności

Polityka Prywatności jest odzwierciedleniem przyjętych reguł i zasad jakimi kierujemy się w naszej placówce starając się dostosować do wyzwań jakie niesie zapewnienie co najmniej wystarczającego poziomu bezpieczeństwa dla danych osobowych jakie przetwarzamy . Mając na uwadze, że jest to dokument o dynamicznej strukturze pozostawiamy sobie prawo na jego modyfikowania i dostosowywanie by jak najlepiej odzwierciedlał nasze podejście i wewnętrzne zmiany bezpieczeństwa, o czym za każdym razem kiedy zmiana będzie istotna dla odbiorcy i wynikała z modernizacji funkcjonalności naszej  placówki lub zaistniałego nowego wymogu prawa – każdorazowo w takich przypadkach będziemy Państwa powiadamiać .


 Kontakt

Telefon

+48 512 014 904

Adres

Niepubliczne Przedszkole Małego Kopernika (Ząbki)
ul. Powstańców 34, 05-091 Ząbki

Numer rachunku bankowego:
09 2490 0005 0000 4530 4021 1076

Adres email

przedszkole@malykopernik.pl